✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

โครงงานสนับสนุนปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงงานสนับสนุนปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(Young Engineering Innovation KMUTNB)

เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมที่มีผู้ต้องการใช้งาน เป็นช่องทางในการสื่อสารงานวิจัยระดับต้นและงานนวัตกรรมจากโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปยังภาคเอกชน ให้เกิดการสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจับคู่การดำเนินงานในหัวข้อ Project ร่วมกัน ทั้งหัวข้อที่ทางภาควิชาทำอยู่และหัวข้อที่ทางบริษัทต้องการพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของงานอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรม จะมี 2 แบบ คือ
1. สนับสนุนในรูปแบบ in kind โดยให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ สถานที่ในการดำเนินโครงการปริญญานิพนธ์
2. สนับสนุนในรูปแบบ in cash โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินบริจาคผ่านทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
2.1 บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์กองทุนรวม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://shorturl.asia/xghHe
2.2 บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะรายบุคคล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/FormSupportStudentENGPerson

 

โครงงานสนับสนุนปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

(Young Engineering Innovation KMUTNB)