✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

Bachelor Degrees

ระดับปริญญาโท

Master Degrees

ระดับปริญญาเอก

Doctor Degrees

ข้อมูลหลักสูตร

Program Information

เว็บไซต์ภาควิชาต่างๆ

Department websites

หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวิสัยทัศน์ที่จะ “ผลิตวิศวกรและสร้างสรรค์เทคโนโลยีระดับสากล” ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้เป็น “บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ” มีคณาจารย์มากกว่า 200 ท่าน ประกอบด้วย 9 ภาควิชา มีหลักสูตรปริญญาตรี 20 หลักสูตร ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก 7 หลักสูตร จุดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์คือมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ด้านหุ่นยนต์ ด้านการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก KNACKSAT และมีการนำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาในการทำงานจริงในระดับสากล นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานและรางวัลต่างๆในระดับประเทศและระกับโลกเช่น การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย World RoboCup Rescue ได้รางวัลชนะเลิศ 8 ครั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตรและมีความร่วมมือกับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง

หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 สาขา ได้แก่ :

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาควิศวกรรมการผลิต (PE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิศวกรรมอุตสาหการ (IE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิศวกรรมโยธา (CE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 3 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตร 3 ปี)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (หลักสูตร 4 ปี เรียนที่ มจพ. ปราจีนบุรี)

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 3 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิศวกรรมการผลิต (PE) หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิศวกรรมอุตสาหการ (IE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิศวกรรมโยธา (CE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 2 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (MHLE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรปริญญาเอก

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ (MAE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ECE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาควิศวกรรมการผลิต (PE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ภาควิศวกรรมอุตสาหการ (IE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิศวกรรมโยธา (CE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (MPTE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 1 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ