✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ผลงานที่ได้จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงานสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานอนุสิทธิบัตรที่น่าสนใจ