✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สองภาษา

International Programs and English Programs in Engineerings

หลักสูตร วิศวกรรม นานาชาติ สองภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok offers full tuition fee waivers for Bachelor’s degree for International students in the following programs:
1. English program in Electrical Engineering
2. English program in Robotic Engineering and Automation System
3. International program in Innovative Materials Engineering
4. International program in Chemical Engineering
5. International program in Aerospace Engineering
6. International program in Mechanical Engineering

หลักสูตร วิศวกรรม นานาชาติ สองภาษา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองภาษา)
2. สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (สองภาษา)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)