Bangkok, Thailand 10800
+66 02 555 2000 EXT 8146
ciep@eng.kmutnb.ac.th

เปิดรับสมัครด่วน ! โครงการ 2024 MCUT Language and Culture Experience Summer Camp 

เปิดรับสมัครด่วน ! โครงการ 2024 MCUT Language and Culture Experience Summer Camp 

2024 MCUT Language and Culture Experience Summer Camp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน
โดยในปี พ.ศ. 2567 ทาง MCUT ได้จัดโครงการ 2024 MCUT Language and Culture Experience Summer Camp ณ มหาวิทยาลัย Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  ระหว่างวันที่ 5 – 14  สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยมอบทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษา มจพ. ครอบคลุม
  • ที่พัก
  • อาหาร 1 – 2 มื้อ
  • การเดินทางในไต้หวันระหว่างกำหนดการกิจกรรม
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
  1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยระดับปริญญาตรี (ยังไม่จบการศึกษา) สังกัดในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  3. มีวุฒิภาวะเหมาะสมสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้โดยลำพัง
  4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดดังนี้
  • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางระหว่างประเทศ
  • ค่าประกันภัยการเดินทางระหว่างประเทศ และ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
การคัดเลือกจะดูผลการเรียน ผลคะเเนนภาษาอังกฤษ เเละการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

รับสมัคร วันนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ผ่าน https://forms.gle/EPDRxXns7AVcKUeR7

สัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (เวลาเเละช่องทางการสัมภาษณ์จะประกาศผ่านกรุ๊ปไลน์)

**คณะวิศวกรรมศาสตร์คัดเลือกตัวเเทนคณะ จำนวน 1 คน เพื่อไปคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ของตัวแทน มจพ ที่จะได้เข้าร่วมโครงกานี้ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**