✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง ABET และการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 328 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 81 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ 1. รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2. ผศ.ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล ถาควิชาวิศวกรรมโยธา 3. นางอรวรรณ ชีนาวานิชย์ สำนักงานคณบดี 4. นางปทุมพร ผลเขียว สำนักงานคณบดี 5. นายสุบิน จะเชือนรัมย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
Read More
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
Read More
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ1. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กำกับดูแล EECi 2. ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการ BIOTEC กำกับดูแล BIPOLIS 3. ดร.ศาศวัต มหบุญพาชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EECi 4. ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 5. นายทินกร หาญชนะ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ 6. ดร.ญาติกา สมร่าง ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือ โดยประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านวิศวกรรม ในการสร้าง Biorefinery Platform at EECi ในวันพฤหัสบดีที่...
Read More
วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ …สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. คณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง Growth Mindset : Understand Yourself และแผนการดำเนินงานปี 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย รศ. ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผศ. ดร. มณพิไลย นรสิงห์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบตายตัว กรอบความคิดแบบเติบโต และนำความรู้ความเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดทั้งด้านการเรียนการสอน และทางด้านการทำงานอื่น ๆ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Erasmus + KA2 – Capacity Building in the field of Higher Education ภายใต้คณะทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง Curriculum Development of Master’s Degree Program in industrial Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry (MSIE 4.0)
Read More
1 2 3 4 5 6