✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่า องค์กรเครือข่ายพันธมิตรของ มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมที่สร้างมาจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้ส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก นำโดยศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก คัดกรองโรค โดยมีอาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการ ผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” เป็นสักขีพยาน นพ.นพนันต์ แก้วสว่าง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชบำบัดวิกฤต หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ โต๊ะทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นายปัญญา กล่ำเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และทีมกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ โดย รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกันวิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ เป็นเตาเผาขยะระบบ 2 ห้องเผาไหม้ ทำให้ไม่มีเขม่าควัน และเครื่องนี้เผาจากล่างขึ้นบน สามารถกำจัดขยะได้ 12.6 kg/ชั่วโมง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน เหมาะสำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก และหน่วยงานอื่น ๆ โดยทางศูนย์ฯ ได้ส่งมอบเตาเผาต้นแบบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ระยอง) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 12.30-16.30 น.
Read More
เรื่อง แนวทางการใช้ห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในช่วงการปิดทำการมหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ ศูนย์วิจัยเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ โดย รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ร่วมกันวิจัยและสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ เป็นเตาเผาขยะแบบแก๊สซิไฟเออร์ ใช้การเผาไหม้จากด้านบนลงล่าง ทำให้ไม่มีเขม่าควัน สามารถป้อนขยะได้ 0.3 กิโลกรัมต่อครั้งโดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน เหมาะสำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก และหน่วยงานอื่น ๆโดยทางศูนย์ฯ ได้ส่งมอบเตาเผาต้นแบบให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำเครื่องตรวจวัดไข้ด้วยกล้องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) จากชุมนุมหุ่นยนต์ iRAP Robot นำโดยผศ. ดร. อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ดร. วิษณุ จิตวิริยะ อาจารย์นพดล พัดชื่น รวมทั้งผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมตรวจวัดไข้ให้กับบุคลากร นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าห้องสอบ และห้องปฏิบัติงาน ณ บริเวณประตูทางเข้า อาคาร 81 ชั้น 2
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริการระดับสูง Mr.Hsieh Shen – yen (Dick) ประธานบริหาร Mr.Chang Tsai – hsing (jackie) รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย และทีมผู้บริหาร จาก บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมโครงการ Pleasure Meeting with NovoTouch Donation for future Interactive classroom และแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาคการศึกษา ผ่านการใช้งานอุปกรณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในงาน Automation & Power Electronics ทั้งนี้ทาง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
Read More
1 2 3 6

Recent Comments