✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ด้านการเงินและพัสดุ เพื่อเรียนรู้และสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพณ ห้องประชุม 328 ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
Read More
Engineering Cleaning ( กิจกรรม 5 ส. ) เพื่อการพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ นำโดยนายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ครูผู้บ่มเพาะ นักประดิษฐ์ รวมถึงฝึกฝนนักศึกษาให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องประชุม 328 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
Read More
ในงาน เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6 “สิ้นสุดความว่างเปล่า สู่คุณค่าในการสร้างชาติ” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ชั้น 6 ห้องกำแพงเพชร และร่วมค้นหาสุดยอด HERO NEWGEN NBI เยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 7 ระดับมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถร่วมประกวดรวมกลุ่มสร้าง HERO NEW GEN โดยการแข่งขันครั้งนี้ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพียงแค่สแกน QR code
Read More
ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรีโดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่อีก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) โดยการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใช้กลไลการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี https://bit.ly/2XFnixgแก้ไขหรือลบสิ่งนี้
Read More
1 2 3