✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ประชาสัมพันธ์

Category

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญบุคลากรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี2563 “FIX OFFICE SYNDROME” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562สมัครได้ที่ คุณขวัญหทัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81(สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น)
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงาน MUIDS Thai University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Read More
ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี (Robot Academy) ภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมด้วยทีม Robot Academy จัดอบรมโครงการหุ่ยนยนต์ลำเลียงอัตโนมัติตามเส้นทางทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจในเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ พร้อมคิดเป็น ทำเป็น เพื่อสร้างนักประดิษฐ์ในอนาคต ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 89 ชั้น 5 ห้อง 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
Read More
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง ABET และการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 328 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 81 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ 1. รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2. ผศ.ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล ถาควิชาวิศวกรรมโยธา 3. นางอรวรรณ ชีนาวานิชย์ สำนักงานคณบดี 4. นางปทุมพร ผลเขียว สำนักงานคณบดี 5. นายสุบิน จะเชือนรัมย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
Read More
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
Read More
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)
Read More
1 2 3 5