✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย

Category

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักศึกษาภายในหน่วยงานของท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษายื่นใบสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MXT SCHOASHP 2020 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน และบริญญาเอก 1 ทุน ณ School of Computer Science and Systems Engineeingมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technoloyy (Kyuttch) ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจสมาถขาไปศึษาเงื่อนไขการสมัครรับทุนและ Download เอกสารประกอบการสมัครไต้ที่ https:/crgo. page.link/aWE3 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดแจความปสงค์กามัยบทุนพคมแนนไฟล์สแกน เอกสารประกอมการสมัคร (เท่าที่มี) มาที่ดีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยตั้งชื่อหัวขด Apply for MEXT SCHOL ARSHIP 2020
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ ด้านการเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ให้บุคลากรได้ทำงานตามภาระงานสายวิชาการอย่างสมบูรณ์ กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://goo.gl/j6bQPq      
Read More
🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คนทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (1)ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน (2)ทุนพัฒนาวิชาการ ทุนขาดแคลน...
Read More
 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ปรเะภททุนการศึกษา ดังนี้ 1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย 3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) นักศึกษาผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ >>>>> ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด *รายละเอียดและคุณสมบัติในการสมัครรับทุนฯ สามารถดูได้จากประกาศด้านล่างนี้  
Read More
ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหรือปริญญาโท-เอก สำหรับนักศึกษาที่จบ ป.ตรี หรือกำลังจะจบ ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต หรือ สาขาใกล้เคียง ของคณะวิศวฯ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์หลอมเหลว (พฤติกรรมของพลาสติกในงานฉีดพลาสติก) เปิดรับสมัครถึงวันที่ 9 เม.ย. 2562 นี้ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ (ห้อง 309) ตึก 83 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 วงศ์สว่าง กทม 10800 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-789-8126 หรือ chanyut.k@eng.kmutnb.ac.thสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gJe3BY7bcqSKoHV3A ดังมีรายละเอียดดังนี้file:///C:/Users/PR-ENG/Downloads/RGJ_MS-PhD.html
Read More
ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และบริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิกรก์กาณต์ วงศ์สุเมธรต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่ จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25611. นางสาวฉัตรฑริกา พัฒนายนต์ชัย สาขาวิศวกรรมเคมี2. นายมาวิน มหาชัยฤทธิพร สาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัท และมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลในการพัฒนาบัณฑิตต่อไป ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์...
Read More
1 2