✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
รับสมัคร/ จัดซื้อ-จัดจ้าง

Category

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทางด้าน Artificial Intelligence, Neuron Network, Machine Learning (ML), Robot Operating System (ROS), Advanced Mathematics and Computing, Data Science, Statistical Analysis, Data Analytics คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรควบคุม, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หมดเขต 29 พ.ย. 2562
Read More
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) file:///C:/Users/PR-ENG/Downloads/010862.html
Read More
1 2 3 6