✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
Benjaporn

By

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โดยมีรายละเอียดคณะกรรมการการสอบดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ขอเชิญบุคลากรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี2563 “FIX OFFICE SYNDROME” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562สมัครได้ที่ คุณขวัญหทัย สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81(สงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น)
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 1394 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งที่ 155 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครทุน “โครงการส่งเสริมการจดทะเบียนสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ ด้านการเขียนแบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพิ่มจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ ให้บุคลากรได้ทำงานตามภาระงานสายวิชาการอย่างสมบูรณ์ กำหนดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารขอรับทุนได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดเอกสารขอรับทุน www.eng.kmutnb.ac.th หรือ http://goo.gl/j6bQPq      
Read More
ด้วย ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 544 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงาน MUIDS Thai University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Read More
1 2 3 7