✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8110, 8114, 8147 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

1. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 079/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนวิชาการ โครงการสมทบพิเศษ
2. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 080/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน)
3. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 081/2562 เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี)

โดยนักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ **ใบสมัครทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์**

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาที่สังกัด หรือ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 81 โทร 0 2555 2000 ต่อ 8113

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศแก่นักศึกษาภายในหน่วยงานของท่าน ด้วยมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology (Kyutech) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษายื่นใบสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MXT SCHOASHP 2020 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท 3 ทุน และบริญญาเอก 1 ทุน ณ School of Computer Science and Systems Engineeingมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technoloyy (Kyuttch) ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้ที่สนใจสมาถขาไปศึษาเงื่อนไขการสมัครรับทุนและ Download เอกสารประกอบการสมัครไต้ที่ https:/crgo. page.link/aWE3 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจโปรดแจความปสงค์กามัยบทุนพคมแนนไฟล์สแกน เอกสารประกอมการสมัคร (เท่าที่มี) มาที่ดีเมล์ icc@op.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยตั้งชื่อหัวขด Apply for MEXT SCHOL ARSHIP 2020
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดรับสมัครโครงการต่อยอดผลงานปริญญานิพนธ์ ความคิด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์ให้มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้ภาควิชาได้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของภาควิชา และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ กำหนดการเปิดรับหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์ นี้ ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์โทรภายใน 8124 ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการได้ทาง https://bit.ly/2JvmI0C
Read More