✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องการประกวดราคาจ้างค่าบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 81,82,83,84,86,88,89