✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน
  2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คน
  3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน

รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ

⚠️⚠️⚠️
หมายเหตุ

  1. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนให้นักศึกษานำประกาศไปขอยกเว้นค่าเทอมได้ที่กองบริการการศึกษา (งานทะเบียน) ชั้น 2 อาคาร TGGS ได้ในช่วงระยะเวลาจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562)
  2. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนสมทบพิเศษ และทุนเรียนดี ให้นักศึกษาสามารถติดต่อเขียนใบคำร้องขอเบิกเงินทุนได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 81 หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8147

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เข้าร่วมงาน MUIDS Thai University Fair 2019 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562
Read More
ศูนย์อบรมวิทยาการด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี (Robot Academy) ภายใต้การดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมด้วยทีม Robot Academy จัดอบรมโครงการหุ่ยนยนต์ลำเลียงอัตโนมัติตามเส้นทางทำงานร่วมกับหุ่นยนต์แขนกลให้กับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อกระตุ้นความสนใจในเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ พร้อมคิดเป็น ทำเป็น เพื่อสร้างนักประดิษฐ์ในอนาคต ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 89 ชั้น 5 ห้อง 506 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
Read More
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทางด้าน Artificial Intelligence, Neuron Network, Machine Learning (ML), Robot Operating System (ROS), Advanced Mathematics and Computing, Data Science, Statistical Analysis, Data Analytics คุณวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมหุ่นยนต์, วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรควบคุม, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หมดเขต 29 พ.ย. 2562
Read More
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน – อวกาศ
Read More
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง ABET และการสนับสนุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 328 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “เกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 81 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 5 ท่านได้แก่ 1. รศ.ดร.สุขสันติ์ นุ่นงาม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2. ผศ.ดร.นิรันดร์ อนันต์ธนกุล ถาควิชาวิศวกรรมโยธา 3. นางอรวรรณ ชีนาวานิชย์ สำนักงานคณบดี 4. นางปทุมพร ผลเขียว สำนักงานคณบดี 5. นายสุบิน จะเชือนรัมย์ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
Read More
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
Read More
ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเคมี Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design (RCC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัล Hutchison Medal จาก Institution of Chemical Engineers (IChemE) ซึ่งเป็นการวิจัยร่วมระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) และ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม Institution of Chemical Engineers (IChemE)
Read More