✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562

🎉 ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2562 จำนวน 3 ประเภททุนการศึกษา ดังนี้

  1. ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวนทุนละ 21,000.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน 19 คน
  2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) มอบทุนตามจำนวนเงินใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย จำนวน 53 คน
  3. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวนทุนละ 7,000.00 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) จำนวน 92 คน

รายละเอียดและรายชื่อตามประกาศที่แนบ

⚠️⚠️⚠️
หมายเหตุ

  1. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนขาดแคลนให้นักศึกษานำประกาศไปขอยกเว้นค่าเทอมได้ที่กองบริการการศึกษา (งานทะเบียน) ชั้น 2 อาคาร TGGS ได้ในช่วงระยะเวลาจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน (วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562)
  2. กรณีนักศึกษาที่ได้รับทุนสมทบพิเศษ และทุนเรียนดี ให้นักศึกษาสามารถติดต่อเขียนใบคำร้องขอเบิกเงินทุนได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด

มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่ได้งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 81 หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8147

วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ …สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. คณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562...
Read More
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง Growth Mindset : Understand Yourself และแผนการดำเนินงานปี 2563 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย รศ. ดร. กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผศ. ดร. มณพิไลย นรสิงห์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบตายตัว กรอบความคิดแบบเติบโต และนำความรู้ความเข้าใจนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเองให้มีกรอบความคิดทั้งด้านการเรียนการสอน และทางด้านการทำงานอื่น ๆ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น.
Read More