✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th
✆ 02-555-2000 ext 8126 ✉ pr@eng.kmutnb.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากร

นางสาวอรสา ศิริราช

งานประกันคุณภาพ
02-555-2000 ต่อ 8119
arasa.s@eng.kmutnb.ac.th

ภารกิจ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( PDF
2. คู่มือการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สำหรับหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PDF )
3. (ร่าง) คำอธิบายมาตรฐาน สมศ. รอบ 3 ( Word )
4. แบบฟอร์มรายงานผล SAR52 (รอบ 9 เดือน) (ไฟล์ Excel) ( Excel )

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา สำนักงานคณบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552
– ข้อมูลพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2552 ( Excel )
– ข้อมูลเบื้องต้นของภาควิชา/คณะ ( Word )
– ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 ( Word )
– รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1-6 ( PDF )
– รายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 7-10 ( Word )
– รายงานการประเมินตนเอง ( Word )

5. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับภาควิชาและสำนักงานคณบดี (รอบ 9 เดือน) ปีการศึกษา 2553 (ไฟล์ word) ( Word )
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชาและสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2553
– หน้าปก ( Word )
– ข้อมูลหน่วยงาน ( Word )
– องค์ประกอบที่ 1-6 ( Word )
– องค์ประกอบที่ 7-9 ( PDF )
– ตารางสรุปผล ( Word )
– แบบฟอร์มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์_มจพ. (1.20.1 และ 1.20.2) ( Word )
– แบบฟอร์มตัวบ่งชี้_คณะ (2.30.1) ( Word )

6. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับภาควิชา และสำนักงานคณบดี (รอบ 9 เดือน) ปีการศึกษา 2554 (ไฟล์ word) ( Word)

7. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับภาควิชา และสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับภาควิชา
– หน้าปก ( Word )
– ข้อมูลหน่วยงาน ( Word )
– องค์ประกอบที่ 1-9 ( Word )
– ตารางสรุปผล ( Word )

ระดับภาควิชา
– หน้าปก ( Word )
– ข้อมูลหน่วยงาน ( PDF )
– องค์ประกอบที่ 1-9 ( Word )
– ตารางสรุปผล ( Word )

8. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับภาควิชา (รอบ 6 เดือน) ปีการศึกษา 2555 ( Excel )

9. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับคณะฯ (รอบ 6 เดือน) ปีการศึกษา 2555 ( Excel )

10. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2555 ( PDF )

11. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับภาควิชา พ.ศ. 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( PDF )

12. ตัวอย่างเอกสารหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( PDF )

13. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับภาควิชา (รอบ 9 เดือน) ปีการศึกษา 2555 ( PDF )
– หน้าปก ( Word)
– เนื้อหา ( PDF )

14. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2555 ( Word )
– หน้าปก ( Word )
– เนื้อหา ( Word )

15. แบบฟอร์มรายงานผลการติดตาม SAR ระดับภาควิชา (รอบ 6 เดือน) ปีการศึกษา 2556 ( Excel )

16. แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชารอบปีการศึกษา 2556 ( Word )

17. แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับภาควิชา รอบปีการศึกษา 2556 ( Word )

ขั้นตอนการทำงาน

คู่มือ
ประกาศ
ระเบียบ

ลิ้งค์ข้อมูลเพิ่มเติม