คำปฏิญาณวิศวกร

 

     ข้าฯ คือวิศวกรข้าฯ มีความภูมิใจอย่างยิ่ง กับอาชีพของข้าฯ

แต่ทั้งนี้ มิใช่เพราะความอหังการ ข้าฯ มีพันธกรณี ที่ต้องปฏิบัติ

ตามโดยดุษฎี ซึ่งข้าฯ เองก็กระหาย ใคร่จะปฏิบัติอยู่แล้วในฐานะ

ที่เป็นวิศวกร

ข้าฯ จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เฉพาะในงานที่สุจริต เท่านั้น

ผู้ใดก็ตาม ที่มารับบริการจากข้าฯ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือลูกค้า

ของข้าฯ เขาย่อมได้รับบริการที่ดีที่สุด ด้วยความซื่อตรง และเที่ยง

ธรรมที่สุดเมื่อถึงคราวที่จำเป็น ข้าฯ จะทุ่มเทความรู้ และทักษะของ

ข้าฯ ให้กับกิจการที่เป็นประโยชน์ แก่สาธารณะอย่างเต็มกำลัง

เพราะใครคนใด มีความสามารถพิเศษด้านใด เขาคนนั้น ย่อมมีพันธ

กรณี ที่จะต้องใช้ความสามารถ ด้านนั้นอย่างดี เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์

 ข้าฯ ขอรับความท้าทายตามนัยนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้

ซึ่งเกียรติภูมิ แห่งงานอาชีพของข้าฯ

   ข้าฯ จะพยายามปกป้อง ผลประโยชน์ และชื่อเสียง ของวิศวกรทุกคน ที่ข้าฯ รู้ดีว่า สมควรจะได้รับ

ความปกป้องคุ้มครองพร้อมกันนี้ข้าฯ ก็จะไม่หลบเลี่ยงภาระหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ

บุคคลใดก็ตาม ที่ได้กระทำผิดทำนองธรรมซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า เขาไม่มีศักดิ์ศรี พอที่จะอยู่ในวง

งานอาชีพวิศวกรรมได้ความเจริญก้าวหน้า ของมนุษย์ได้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ ก็เพราะอัจฉริยภาพ

ของบรรพชน ในวงงานอาชีพของข้าฯ ท่านเหล่านั้นได้นำทรัพยากร วัสดุและพลังงานมากมาย ในธรรมชาติ

ออกมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หลักการทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทางเทคโนโลยีที่

ได้มีการพัฒนา และนำมาปฏิบัติ ตราบเท่าทุกวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผลงาน ของบรรพชนทั้งหลายเหล่านั้น

ถ้าปราศจากมรดกตกทอด ที่เป็นประสบการณ์ สั่งสมเหล่านี้ ผลงานจากความเพียรพยามยาม ของข้าฯ

ก็คงตํ่าต้อย ด้อยคุณค่าลงไปมากข้าฯ จึงขออุทิศตน เพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการแนะนำสั่งสอน ให้สมาชิกรุ่นหลังๆ ในวงงานอาชีพของข้าฯได้เรียนรู้ถึงศิลปะ และขนบธรรมเนียม

ประเพณี ทุกอย่างในงานอาชีพนี้ข้าฯขอให้คำมั่นสัญญาต่อเพื่อนร่วมอาชีพของข้าฯ อย่างแข็งขันเช่นเดียว

กับที่ข้าฯ เรียกร้องจากพวกเขาว่า ข้าฯ จะดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม ความอดทน

และความเคารพต่อผู้อื่น อีกทั้งการอุทิศตนเพื่อมาตรฐานและศักดิ์ศรีอาชีพวิศวกรรมของเรา ทั้งนี้ด้วยการระลึก

อยู่เสมอว่าความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกเราที่เป็นวิศวกรนั้น มีมาพร้อมกับพันธกรณีที่จะต้องรับใช้มนุษยชาติ

ด้วยความจริงใจที่สุด

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj