แบบฟอร์ม


 

1. แบบฟอร์มภาระงานที่ปฏิบัติโครงการสมทบพิเศษ/โครงการสองภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์การเลื่อนขั้นข้าราชการ
    (ระดับ 3-4)

    แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ/กิจกรรม 

     ► แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 

     ► ตัวอย่างแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

     ► แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11(พ.ศ. 2555-2559) มจพ. 

     ► แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปี พ.ศ. 2555-2559 

2. ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Logo)

     ► ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Logo) Thai

     ► ตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Logo) English

3. ขอหนังสือรับรอง

4. ใบขอมีบัตรประจำตัว

5. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

6. ใบลากิจพักผ่อน

7. ใบลาพักผ่อนต่างประเทศ

8. ใบลากิจส่วนตัวเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

9. ใบลาอุปสมบท

10. ใบยกเลิกวันลา

11. ใบขอเพิ่มวุฒิ

12. หนังสือลาออกจากราชการ

13. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุคลากร

14. แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานพิเศษ

15. แบบฟอร์มการแจ้งกรณีถึงแก่กรรมเพื่อขอรับสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากร

16. แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ

     ► แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

     ► แบบฟอร์มกพอ.03 ศ.

     ► แบบฟอร์มกพอ.03 รศ.

     ► แบบฟอร์มกพอ.03 ผศ.

17. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

18. แบบประวัติส่วนบุคคล

19. แบบฟอร์มประวัติเพื่อต่อสัญญาจ้าง

20. แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง 90 วัน

21. แบบประเมินภาระงานสอน

22. แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย

23. แบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานพิเศษ

24.  แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักศึกษาช่วยงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

25.  แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว หรือบัตรเพื่อใช้ เข้า-ออก อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

26.  แบบประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

27. แบบประเมินความรู้ความสามารถสายสนับสนุนวิชาการ

28. แบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพทดลองงานวิชาการ

29. แบบประเมินผู้เปลี่ยนสถานภาพทดลองงานสนับสนุน

30. แบบประวัติเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง

31. ใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงินในการขอเช่ารถไปงานศพต่างจังหวัด

32. แบบฟอร์มเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศ

33. ตัวอย่างการเขียนแบบประเมินสายสนับสนุน

34. แบบประเมินความรู้ความสามารถสายวิชาการ

35. แบบข้อตกลงโครงการส่งเสริมปริญญาเอก

 แบบข้อตกลง ป.เอก (เข้าใหม่) (.doc)

 แบบข้อตกลง ป.เอก (ข้าราชการ) (.doc)

 แบบข้อตกลง ป.เอก (พนักงานเก่า) (.doc)

 แบบรายงานผลโครงการส่งเสริม (.xls)

36. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (10 ส.ค. 56)

37. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ (10 ส.ค. 56) (10 ส.ค. 56)

38. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

39. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ

40. แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสายสนับสนุน

     ► แบบประวัติส่วนตัวและผลงาน (สายสนับสนุน)

     ► แบบฟอร์มประเมินค่างานต.ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

     ► แบบฟอร์มประเมินค่างานต.ชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ

           ► แบบฟอร์มการทำสัญญาค้ำประกันของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินหรือพัสดุ

41. คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานพิเศษ)

 

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj