การรับสมัครนักศึกษา

Direct admission (รับตรง โควต้า)

1. จะต้องเป็นนักเรียนภาคการเรียนสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) และประกาศนียยัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม

2. จะต้องมีคะแนน GPAX ของผลการเรียน 4 ภาคเรียนสุดท้ายของมัธยมตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าระดับคะแนน 3.25 ขึ้นไป

3. จะต้องมีคะแนนสอบวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72 และ PAT 73 โดยมีค่าน้ำหนักคะแนนดังนี้

♦ GPAX - 10%

♦ GAT 85 - 10%

♦ PAT 71 - 30%

♦ PAT 72 - 10%

♦ PAT 73 - 40%

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง http://www.admission.kmutnb.ac.th

2. นักศึกษาสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา

3. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับหนึ่งเป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท

เอกสารที่ต้องนำมาวันสอบสัมภาษณ์

1. ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา

3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา (รบ.)

4. ใบผลคะแนนวิชา GAT 85, PAT 71, PAT 72 และ PAT 73

 


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะคัดเลือกนักศึกษาทดสอบความถนัด และสอบสัมภาษณ์

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj