ประกาศคณะ

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 (WRO 2015)

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ YAMO ROBOCON 2015

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โครงการรับนักเรียนชาวต่างชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ขอเชิญเสนอชื่อผู้แทนคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (กำหนดสอบสัมภาษณ์ 8 มิ.ย. 58)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกการสาธิตการสอนและนำเสนอหัวข้องานวิจัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme

ประชาสัมพันธ์

สถาบันเกอเธ่ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมันเบื้องต้น

ประชาสัมพันธ์ทุน ISES 2015 - International Student Energy Summit

ประชาสัมพันธ์การประกวดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ภายใต้กิจกรรม Students English Speech Competition

ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรีย และโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและอ่อนอาวุโสชาวออสเตรีย ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชาสัมพันธ์ โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว

กำหนดการ นำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 58

ขอเชิญร่วมเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2558 

Invitation to attend Summer School : Urban Sustainability 

สมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 177 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท Maxim Integrated Products (Thailand) Co, Ltd. เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 13 พฤษภาคม 58 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 81

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ346 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

บริษัทอีเอสพีเอเซียนเซ็นเตอร์จำกัด เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 326 อาคาร 81 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้ามาตั้งบูธรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 17 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ เครื่องคำนวณทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,794 เครื่อง (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 20 - 27 ก.ค. 58)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ เคาน์เตอร์พร้อมตู้, ตู้ลอย, ซิงค์ซักล้างสแตนเลส 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ SMA male และ N Male

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รายการ ม่านม้วน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบ จำนวน 8 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ 10 มีนาคม 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร ประเภทสื่อประสม จำนวน 9 รายการ (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครน 10 ต้น จำนวน 1 ชุด (ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 25 ก.พ. 58) 

ทุนวิจัย/การศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นระดับปริญญาตรีและโท ณ ประเทศเม็กซิโก

ทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2558

ทุนอุดหนุนระดับปริญญาเอกภายในและต่างประเทศ ปีการศึกษา 2558

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Hochschule Bremerhaven, Germany

ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

ทุนฝึกงานในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2559

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2558

ประชาสัมพันธ์ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2559

ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ(ทุนขาดแคลน)

ทุนอุดหนุนการศึกษา(มหาวิทยาลัย)

ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ(ทุนเรียนดี)

ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ทุนUNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj