ประกาศคณะ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกการสาธิตการสอนและนำเสนอหัวข้องานวิจัย เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย University Tunku Abdul Rahman ปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดสอบคัดเลือก 19 ก.ย. 57) 

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 099/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2557 (28 ส.ค. 57)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนฯ 1 ตค. 57 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 1 ตค. 57

 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชียด้านการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว 

กำหนดการ นำนักศึกษาใหม่สู่ มจพ.ปราจีนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 15 ตุลาคม 58

ขอเชิญร่วมเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2558 

Invitation to attend Summer School : Urban Sustainability 

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Design Contest : RDC2015 

Industrial Design Seminar And Competition 

มหาวิทยาลัย Aga Khan ณ สาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2015

The Chalmers challenge Indonesia&Thailand edition compete for amazon gift cards worth up to 8,500 baht while learning more about Chalmers University of Technology.

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอแจ้งงดบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตปราจีนบุรี วันที่ 7 ก.พ. 58 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสายวิชาการและประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง กำหนดการสรรหาและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสายวิชาการและประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ 

 

สมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 177 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท Maxim Integrated Products (Thailand) Co, Ltd. เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 13 พฤษภาคม 58 เวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 81

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ346 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 

บริษัทอีเอสพีเอเซียนเซ็นเตอร์จำกัด เข้ามารับสมัครงานในวันที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 326 อาคาร 81 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ เข้ามาตั้งบูธรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 17 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ชั้น 1 อาคาร 81 

ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (สมัครจนถึงวันที่ 20 ก.พ. 58) 

 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม 301 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างในวันที่ 10 มีนาคม 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประกอบอาคาร ประเภทสื่อประสม จำนวน 9 รายการ (ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 58) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครน 10 ต้น จำนวน 1 ชุด (ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 25 ก.พ. 58) 

 

ทุนวิจัย/การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนUNESCO/People's Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016 

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา (JPO/IPR 2015) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558

ประชาสัมพันธ์งาน Yunnan International Education Exhibition ครั้งที่ 11

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันเอไอที โดยรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2558 

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา  Endeavour Scholarships and Fellowship 

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North - South Fellowship 

Shizuoka University tuition scholarship for 80 Asian students

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดสอบชิงทุนการศึกษาประจำปี 2559 จำนวน 7 ทุน (สมัครภายใน 9 เม.ย. 58) 

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนภายใต้โครงการ "Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students" ประจำปี 2559

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj