Not connect
     
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอร์ มจพ.
...............................
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด = คน
ประเด็นสำรวจความพึงพอใจ สรุประดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1. ความสะดวกในการใช้งาน
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา
3. ความพึงพอใจโดยรวมด้านสถานที่
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ความเหมาะสมบุคคลิกภาพของผู้ให้บริการ
5. การแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ
6. สามารถตอบข้อซักถามในเรื่องที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-913-2500 # 8126