สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องบริการคอมพิวเตอร์ มจพ.
...............................
จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด = 112 คน
ประเด็นสำรวจความพึงพอใจ สรุประดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1. ความสะดวกในการใช้งาน 30 30 22 12 10
2. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา 21 30 25 12 16
3. ความพึงพอใจโดยรวมด้านสถานที่ 24 25 28 11 16
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ความเหมาะสมบุคคลิกภาพของผู้ให้บริการ 21 25 25 21 12
5. การแก้ไขเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้บริการ 16 24 26 20 18
6. สามารถตอบข้อซักถามในเรื่องที่ให้บริการได้อย่างชัดเจน 20 25 23 18 18
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 22 20 29 18 15
ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการ 19 29 26 16 14
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-913-2500 # 8126