wifi-menu

Image01 Image02 Image03 Image04 Image06 Image07 Image08 Image9 Image10 Image11 Image12

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย KOSEN, Institute of National Colleges of Technology ปีการศึกษา 2557

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับวิทยาลัย University Tunku Abdul Rahman ประจำปีการศึกษา 2557

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (กำหนดสอบคัดเลือก 19 ก.ย. 57)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 099/2557 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2557 (28 ส.ค. 57)

-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุนฯ 1 ตค. 57

-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ 1 ตค.57

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานวิจัย"

-คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการปฏิบัติงานรับ - ส่งหนังสืองานสารบรรณ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ เรื่อง การรับสมัครกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง "เงื่อนไขการรับบุคลากร สายวิชาการ"

-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง "รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์"

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแก้ไขแผนการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

- คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง จ้างพนักงานพิเศษ

-ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ.

-ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

-คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำนาจ

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เงื่อนไขการรับบุคลากร สายวิชาการ 

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ introi-menu2 

-แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  introi-menu2

-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตุลาคม 2556) 

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดลองการไหลในทางน้ำเปิดจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุคลากรสานยวิชาการให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

-สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปิดระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทน ตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การดำรงตำแหน่งและการกำหนดสถานะของตำแหน่งบริหารที่แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ของพนีกงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

-รายงานความร่วมมือทางวิชาการกับ Guizhou Normal College สาธารณรัฐประชาชนจีน

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

-ประกาศกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

-ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

-แบบฟอร์มการขอใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศกรณีเร่งด่วน

-แจ้งดับกระแสภสยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (23 ตุลาคม 2556)

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วาระพิเศษครั้งที่ 7/2556 เรื่อง กำหนดผลงานทางวิชาการที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรืหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (1-25 ตุลาคม 2556)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เงื่อนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (26 ก.ย. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายงานตัวภายในวันที่ 1 ต.ค. 56)

-มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี 2556 รอบที่ 2

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 108/2556 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รายงานตัวภายใน 16 ส.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 098/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทัศนศึกษากับมหาวิทยาลัย Kyushu Institute of Technology ปีการศึกษา 2556

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 097/2556 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (รายงานตัวภายใน 2 ส.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (รายงานตัวภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (3 ก.ค. 56)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต (รายงานตัวภายในวันที่ 15 ก.ค. 56)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การนำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

-แผนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 -ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง 2556

-ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัติเพื่อกระบวนการผลิต

-คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-แนวปฏิบัติของโครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 

 

 

 

-ตารางสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

- การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2557

-การชำระเงินค่าฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 

-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรับสมัคร TA สอนวิชา Computer Programming ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

-ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (Admission) ปีการศึกษา 2557

-ร่างรายละเอียดที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติในการเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษา Admission กลาง

-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (โควต้าวิลแชร์) ประจำปีการศึกษา 2557

-กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 2556

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

-ทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ปีงบประมาณ 2557
-ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2557
-ทุนอุดหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ 2557

-นักศึกษาสามารถประเมินการสอนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 ก.พ. 2557 - วันที่ 14 มี.ค. 2557

-แจ้งสถานที่สอบวิชา 080303505 Table Tennis เฉพาะตอนที่ 3 - 9

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ)

-ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

-การสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาการหลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
-การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา (โครงการสมทบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
-การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (มหาวิทยาลัยฯ) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
-แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ประกาศที่นั่งสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2556 และสามารถพิมพ์ตารางที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น3 อาคาร81

-ประกาศตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2556

-การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขบวนวิชา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556
-การปิดขบวนวิชาและตอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

-ผลการฝึกทักษะฝีมือเชิงช่างเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2556

-แบบรับทราบการเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบปลายภาค
-แบบรับทราบขอโอนย้ายตอนเรียน
-แบบฟอร์มขอแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องเรียน
-แบบฟอร์มขออนุมัติใช้ห้อง
-ขบวนวิชาที่เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2556

Read more...

-ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี (รายงานตัวภายในวันที่ 1 ก.พ. 2558)

-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (สมัครจนถึงวันที่ 30 ม.ค. 58)

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (สมัครจนถึงวันที่ 27 ก.พ. 58)

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี (สมัครจนถึงวันที่ 16 ก.พ. 58)

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สมัครจนถึงวันที่ 30 ม.ค. 58)

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ (สมัครจนถึงวันที่ 27 ก.พ. 58)

-สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 20 ก.พ. 58 ชั้น1 อาคาร81

-บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 11 ก.พ. 58 ชั้น1 อาคาร81

-บริษัทอเด็กโก้ เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 27 ม.ค. 58 ชั้น1 อาคาร81 

-บริษัท บรูเนล เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน ในวันที่ 21 ม.ค. 58 ชั้น1 อาคาร81

-ขอเชิญนิสิตปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้า Automation พบกับ "MICHELIN" เพื่อแนะนำบริษัทฯ และตำแหน่งงานว่าง วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ อาคาร 81 เวลา 9.00-12.00 น. 

-บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งบูธรับสมัครงาน ECE, IEE วันที่ 22 ม.ค. 58 ชั้น1 อาคาร81 

-บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 13 ก.พ. 58 ชั้น1 อาคาร81

-บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 24 ก.พ. 58 ชั้น1 อาคาร81

-บริษัท เว็ลธ์ เมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงานวันที่ 26 ม.ค. 58 ณ บริเวณชั้น1 อาคาร81

-TDH Co., Ltd interested in start-up job, Sales Engineering

-ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (สมัครจนถึง 15 ม.ค. 58)

-บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 23 ม.ค. 58 ณ ชั้น1 อาคาร81

-บริษัท สยามไอซิน จำกัด เข้ามาตั้งบูธรับสมัครงาน วันที่ 28-29 ม.ค. 58 ณ ชั้น1 อาคาร81

-บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จเข้ามารับสมัครงานในวันที่ 22 ม.ค. 58 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 326

Read more...

-บ.ผลธัญญะฯ มอบหมวกนิรภัย ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์

-BETAGRO เข้าหารือความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์

-ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_Robust คว้ารางวัลชนะเลิศ CRU Robot 2014

-บุคลากรวิศวฯ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557

-วิศวฯ นำผลงานแสดงในงาน  “Engineer’2014”

-ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ที่ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

-ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุบลรัตน์  หวังรักษ์ดีสกุล ที่ได้รับรางวัล Excellence Presentation Award

-วิศวฯ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

-สมาคมศิษย์เก่าวิศวฯ มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา Wheel Chair

-คณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนนายเรืออากาศ

-โครงการอบรมและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่สัมพันธ์กับ TQF และ SAR

-ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-นายนนทวัฒน์ แดนเวียง สมาชิกทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยปี 2556 เนเธอร์แลนด์ iRAP_Furious ได้รับ “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2557”

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงาน Open House 2014  

-มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บรรยายพิเศษในงาน  “วิจัยปริทรรศน์ วาระ 2”

-คณะผู้บริหารร่วมหารือความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าฯ

-การประชุมคณะกรรมการส่วนงานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ สัญจร ครั้งที่ 10/2557

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ จัดงานเกษียณอายุราชการแด่ รศ.ดร.ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ์

- งานเกษียณอายุราชการบุคลากรฯ ประจำปี 2557

วิศวฯ เข้าร่วมหารือและเยี่ยมชมศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

-MAE ลงนามความรวมมือกับ AVIA

-ผลงานอาจารย์วิศวฯ เครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

-มจพ.มอบหุ่นยนต์เก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด EOD ให้กับ กรมสรรพาวุธทหารบก

-วิศวฯ จัดบรรยายพิเศษทุนศึกษาต่อที่ Masdar Institute of Science and Technology

-คณะครูและนักเรียน รร.ศรีธรรมราชศึกษา เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

-สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

-วิศวฯ เจรจาความร่วมมือกับ Kosen, Institute of National Colleges of Technology

-วิศวฯ จัดอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2557

-วิศวฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557”

-วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ไร้สาย (ประดู่แดง V1)

-พิธีมอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล ( 8 ส.ค. 57)

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์  รอบปีการศึกษา 2556

-วิศวฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การทำผลงานเชิงวิเคราะห์ และผลงานวิจัย”

-โครงการนำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 สู่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

-ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงผลงานและมอบรางวัลในโครงการ STISA ครั้งที่ 7

-อาจารย์ MPTE เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและบรรยายพิเศษทางวิชาการ

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ เข้าเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือกับ บ. เอวิเอ แซทคอม จก.

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ ให้การต้อนรับนักเรียนจาก ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชม

-คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ iRAP_Robust คว้ารางวัล “นักประดิษฐ์ยอดเยี่ยม” และ กองเชียร์ Devil Team รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2014
-อรัญ แบล็ทเลอร์ ตัวแทนทีม iRAP_Furious ให้สัมภาษณ์หนังสือ ALL Magazine

-วิศวฯ ร่วมงาน KM Sharing Day

-งานปีใหม่ประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2557

-ร่วมงานแถลงข่าว “การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย 2557”

-ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ RDC 2014

-วิศวฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านการจัดการเรียนการสอน”

-ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมเคมี

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนผังงานเพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการรองรับ AEC”

-ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ จัดสัมมนาบุคลากร เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรสาขาวิสซกรรมเครื่องกล"

-video สัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_the marked ones คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557

-งานวิจัยฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการฯ”

-ผู้เชี่ยชาญ Rosenheim University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือกับคณะฯ

-นศ.วิศวฯ โยธา มจพ. คว้ารางวัลเหรียญทองการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 2
-ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลตำราดีเด่นจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
-นศ.วิศวฯ โยธา มจพ. รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ประจำปีการศึกษา 2556

-วิศวฯ จัดสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 เรื่อง ก้าวต่อไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทศวรรษหน้า

-งานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ Pro. Dr. Ashwani K. GUPTA ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2555
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555

-Crown Emirates Company ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

-จัดอบรม Refresh your English # 3

-วิศวฯ เจรจาความร่วมมือกับ The University of Manchester

-วิศวฯ จัดเสวนาผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 2

-วิศวฯ เจรจาขยายความร่วมมือกับ KIT

-คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดพิธีเปิดและทำบุญอาคารปฏิบัติการเทคโลยีขั้นสูง

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 50

-นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม เข้ารวมการประกวด “ผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อกระบวนการผลิต” (RACMP2013)

-นศ. MPTEคว้ารางวัล POSCO
-นศ. ปริญญาเอก MPTE สำเร็จการศึกษาในความร่วมมือกับฝรั่งเศส

-ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

-ผู้บริหาร Liverpool John Moores University เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
-วิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh your English
-งานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556
-นักศึกษาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง KIT กับ KMUTNB
-นักศึกษาวิศวฯ รับรางวัลการประกวด “นวัตกรรม การประปานครหลวง”
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

-นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ ได้รับรางวัลในงาน  4th  RMUTIC

-ขอแสดงความยินดีกับทีม RoboAC คว้ารางวัลชนะเลิศ และทีม iRAP_ปูนขาว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์สร้างบ้าน “Home Builder Robot Contest 2013”

-ขอแสดงความยินดีกับทีม iRAP_PRIMARY  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 การแข่งขัน Yamo Robocon 2013
-ศิษย์เก่าวิศวฯ มอบทุนการศึกษา
-ตัวแทนกลุ่มบริษัทโตโยต้าเข้าพบคณบดี

-นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย Brand’s Gen ปีที่ 6

-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เปิดตัว “ชุมนุมนักประดิษฐ์ แห่งวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.”
-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ จัดอบรม “เทคนิคการเขียนร่างคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สัมฤทธิ์ผล”
-งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556”

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.
-นักศึกษาวิศวฯ ได้รับทุนศึกษาต่อที่ราชอาณาจักรสวีเดน
-วิศวฯ จัดโครงการอบรมผู้บริหาร เรื่อง การบริหารโครงการใหม่เพื่อก้าวสู่อาเซียนให้ประสบความสำเร็จ

-คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์  มจพ.
-นักศึกษาวิศวฯ ได้รับทุนศึกษาต่อที่ราชอาณาจักรสวีเดน

Read more...